Llegenda


Polígons àrees urbanes

Proporcionats per la cartografia de Tomtom són uns polígons que delimiten les zones urbanes.

Zona Urbana

Població

Grid multiresolució proporcionat per IDESCAT calculat a partir del registre de població amb data 1 de Gener de 2014.

0 < Densitat < 135 hab. / 15625 m2
Densitat >= 135 hab. / 15625 m2

El valor 135 es correspon al percentil 50 dels valors de població de les cel·les amb població del grid. A nivells de zoom alts es mostra el número d’habitants que hi ha a dins de la quadrícula.

Trams prohibits

Són els trams pels que els vehicles de matèries perilloses no hi poden passar. Principalment túnels o carreteres amb restriccions explícites per a camions.

Tram Prohibit

Trams amb revolts

Visualitza els trams amb revolts tancats.

Trams amb revolts tancats

Trams amb pendent

Visualitza els trams amb pendent superior al 8%.

Trams amb pendent superior al 8%.

Tipus de carretera

Nivell funcional de la carretera.

Autopista
Autovia
Via preferent d'una calçada
Altres carreteres principals
Carreteres secundàries (FRC=3)
Carreteres locals connectores (FRC=4)
Carreteres locals importants (FRC=5)
Carrers / Carreteres locals (FRC=6)
Carrers / Carreteres de poca importància (FRC=7)

Punts crítics

Delimita les zones on hi ha un centre d’ensenyament, centre comercial o centre de salut a menys de 100 metres.

Centre d’Ensenyament
Centre Comercial
Centre de Salut